aba-yayin-biyoteknoloji-pazari

Biyoteknoloji Pazarı

Biyoteknoloji pazarı merak edilen konulardan biridir. Bir ürünün satışlarının başarılı olabilmesi için pazar araştırmasının iyi yapılması ve müşteri beklentileri belirlenmelidir. Pazarın yapısına ve ihtiyacına uygun bir ürünün sunulması istenen satış grafiğinin elde edilmesini sağlamaktadır. Biyoteknoloji alanı hızlı büyüme gösteren, giderek etkin olduğu alanları arttıran ve teknoloji temelli bir sektördür. Pazar araştırması, firmanın faaliyet göstermeyi planladığı hedef pazarlarda potansiyel müşteri istek ve ihtiyaçlarının, rakiplerin piyasadaki durumunun, pazardaki tehdit ve fırsatların neler olduğunun tespit edilmesidir.

Piyasaya sürülmesi planlanan ürünün rakiplerinin kimler olduğu ve piyasadaki hakimiyetleri dikkatle analiz edilmelidir. Pazar araştırma sürecinde müşteriye, rakiplere, ürünlere, piyasa ait bilgiler birinci el yöntemi denilen direkt verilerin elde edilmesiyle ya da daha önce elde edilmiş olan verilerin analizi ile ikinci el veriler aracılığıyla elde edilmektedirler. Pazar araştırmalarında tüm verilerin analizi mümkün olmadığından ana kütlenin özelliklerini taşıyan örneklem üzerinden analizler yapılmaktadır.

Biyoteknoloji Pazarı: Veri Toplama Yöntemleri

Biyoteknoloji pazarı söz konusu olduğunda veri toplama yöntemleri önem kazanmaktadır. Birincil verilerin toplanmasında anket yöntemi, gözlem yöntemi, deney yöntemi ve projeksiyon yöntemi kullanılmaktadır. Anket yönteminde örneklem içinde yer alan gruba yazılı ve sözlü sorular yöneltilmektedir. Anket yöntemi kişisel görüşme, telefon, mektup/e-posta ile yapılabilmektedir. Anketlerde kişilerin kendi cevaplarını verdiği açık sorular, karşılaştırma yapılmasına imkan veren yöneltmeli sorular, kişilere birden fazla cevap verme alternatifi sunan sorular, evet-hayır gibi iki cevaptan birinin verildiği sorular kullanılabilmektedir.

Gözlem yönteminde ilgili konunun aşamaları araştırmacı tarafından izlenerek veri toplanmaktadır. Deney yönteminde belirlenen bir hipoteze ait veriler sebep sonuç ilişkisi çerçevesinde incelenmektedir. Projeksiyon yöntemi psikoloji temelli bir yöntem olup, yanıtlayan kişinin değer yargılarına ve kişilik özelliklerine göre bir olayı yorumlaması beklenmektedir. Elde edilen veriler çeşitli hesaplama yöntemleri kullanılarak analiz edilir ve elde edilen sonuçlar bir rapor halinde ilgili taraflara sunulur. Pazar araştırmalarında sayılabilir/rakamsal olarak adlandırılan kantitatif yöntemler ve birinci el verileri barındıran nitel yöntemlerde kullanılabilmektedir.

Pazar Araştırmasının Önemi

Pazar araştırmasında pazarın büyüklüğü ve gelecekteki büyüme potansiyeli, trend beklentileri, beklenen karlılık ve karşılaşılacak maliyetler, ihtiyaç duyulan dağıtım mekanizması ortaya konmaktadır. Mevcut müşterilerin kimler olduğu, satın alma alışkanlıkları, ürünlerin hayat seyri, rakipler belirlenir. Biyoteknoloji son dönemde hızla büyümekte ve gelişmekte olup sağlık, gıda ve tarım alanlarını etkilemektedir. Pazar araştırma aşamasında biyoteknoloji söz konusu olduğunda fikri mülkiyet hakları, yaratılacak katma değerde dikkate alınmalıdır. Yine bu sektör için yasal süreçlerin nasıl olması gerektiği, hangi kurumlarla birlikte çalışılacağı da araştırma kapsamında değerlendirilmelidir. Teknoloji temelli bir sektör olduğundan pazarda bu konuda da meydana gelebilecek olan değişimler analiz kapsamına alınmalıdır.

Biyoteknoloji pazarı kapsamı ile kullanıcıların ilgisini çeken bir pazar olmayı başarmıştır. Konu hakkında detaylı bilgi edinmek için Adım Adım Biyogirişimcilik: Biyoteknoloji Girişimci ve Yatırımcılarına Yol Haritası kitabını Google Books üzerinden satın alabilirsiniz. Ayrıca ilgi çekici kitaplara erişmek için aba Yayın resmi internet sitesini takip edebilirsiniz.